Home / SBO / สายคาดเอวกีฬา เทควันโดและยูโด โดย SBO

สายคาดเอวกีฬา เทควันโดและยูโด โดย SBO

SBO

SBO

สายคาดเอวสีต่างๆ ในเทควันโด SBO

กีฬาเทควันโดจะมีเครื่องแต่งกายต่างๆ คล้ายคลึงกับกีฬายูโด รวมไปถึงการใช้สายคาดเอว สำหรับสายคาดเอวจะมีสีสันที่แตกต่างกันตามระดับขั้นในการฝึก และสีของสายคาดเอวทั้งหมดในกีฬาเทควันโดนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 7 สี ตั้งแต่ สายขาว, สายเหลือง, สายเขียว, สายฟ้า, สายน้ำตาล, สายแดง และสายดำ โดยสายแต่ละสีจะมีความหมายแตกต่างกันเปรียบได้เหมือนเมล็ดพันธุ์การเจริญเติบโตในการเล่นกีฬาเทควันโด โดยสายคาดเอวจะมีความหมายตามสีต่างๆ ดังนี้

สายขาว

หมายถึง ผู้เริ่มต้นเรียนเทควันโดในระยะเริ่มแรกหรือในขั้นแรกจะได้เป็นสายขาว เปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ เหมือนการเริ่มต้นในการปลูกเมล็ดพันธุ์ลงดิน

สายเหลือง

หมายถึง การเรียนรู้ขั้นต่อมา ถ้าจะเปรียบของการเรียนกีฬาเทควันโดจะหมายถึงแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มได้รับการบำรุง

สายเขียว

เป็นขั้นการเรียนที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นจากสายเหลือง เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มงอกเงยเป็นต้นกล้า

สายฟ้า

หมายถึง การพัฒนาการเรียนที่พร้อมจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในการฝึกเทควันโด SBO เหมือนการเรียนเริ่มมาถึงจุดสูงสุด เหลือแต่การพัฒนาในขั้นต่อไป หรือเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เจริญงอกงามอย่างเต็มที่

สายน้ำตาล

จะเป็นสายที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น จะเปรียบเหมือนการก้าวมาอีกขั้นในการพัฒนาตนเองในการฝึกซ้อมเทควันโด เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เริ่มจะแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มมากขึ้น

สายแดง

เป็นขั้นการฝึกที่ผู้ฝึกได้เรียนรู้ถึงรายละเอียดต่างๆ ของวิชาเทควันโดอย่างสูงสุด ในขั้นนี้ผู้ฝึกจะทราบถึงประโยชน์ในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย สายแดงยังเปรียบเหมือนแสงของดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงช่วยทำให้ต้นไม้ที่เจริญเติบโตแล้วมีกิ่งก้านที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สายดำ

เปรียบเหมือนการแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ยังเปรียบเหมือนการเริ่มต้นในการสอนผู้อื่นเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ต่อไป

สีของสายคาดเอวตามระดับชั้นในกีฬายูโด SBO

ในกีฬายูโดจะใช้สีของสายคาดเอวเป็นตัวกำหนดระดับชั้นต่างๆ และยังเป็นตัวกำหนดถึงความเก่งของนักกีฬา แต่ความหมายของสายคาดเอวแต่ละสีในแต่ละประเทศก็จะไม่ความแตกต่างกันออกไป แต่สำหรับในประเทศไทยจะกำหนดให้สายคาดเอวแต่ละสีมีความหมายดังต่อไปนี้

– รองสายดำ ชั้น 5 (Gokyu) สายคาดเอวเป็นสีขาว

– รองสายดำ ชั้น 4 (Yonkyu) สายคาดเอวเป็นสีเขียว

– รองสายดำ ชั้น 3 (Sankyu) สายคาดเอวเป็นสีฟ้า

– รองสายดำ ชั้น 2 (Nikyu) สายคาดเอวเป็นสีน้ำตาล

– รองสายดำ ชั้น 1 (Ikkyu) สายคาดเอวสีน้ำตาลมีปลายสีดำ

– สายดำ ชั้น 1 (Shodan) สายคาดเอวเป็นสีดำ

– สายดำ ชั้น 2 (Nidan) สายคาดเอวเป็นสีดำ

– สายดำ ชั้น 3 (Sandan) สายคาดเอวเป็นสีดำ

– สายดำ ชั้น 4 (Yondan) สายคาดเอวเป็นสีดำ

– สายดำ ชั้น 5 (Godan) สายคาดเอวเป็นสีดำ

– สายดำ ชั้น 6 (Rokudan) สายคาดเอวเป็นสีขาวสลับสีแดง

– สายดำ ชั้น 7 (Shichidan) สายคาดเอวเป็นสีขาวสลับสีแดง

– สายดำ ชั้น 8 (Hachidan) สายคาดเอวเป็นสีขาวสลับสีแดง

– สายดำ ชั้น 9 (Kyudan) สายคาดเอวเป็นสีแดง

– สายดำ ชั้น 10 (Judan) สายคาดเอวเป็นสีแดง

ดูไปแล้วสายคาดเอวในกีฬายูโดค่อนข้างจะมีหลายระดับชั้นกันพอสมควร และแต่ละชั้นกว่าจะได้มาพูดได้เลยว่าคุณจะต้องมีความมุมานะอุส่าหะและขยันในการฝึกซ้อมกันจริงๆ ถึงจะสามารถเล่นกีฬายูโดได้ดี

About admin

Scroll To Top