Home / SBO / ข้อดีและมารยาทกีฬายูโร โดย SBO

ข้อดีและมารยาทกีฬายูโร โดย SBO

sbobeth381

ข้อดีของยูโด

ยูโดเป็นกีฬาหรือการฝึกไว้ป้องกันตัวเหมือนการต่อสู้ของเรา เช่น มวยไทย แต่ยูโดเป็นกีฬาต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นนั้นเอง จะมีความแตกต่างในท่าของการต่อสู้ การใช้อวัยวะร่างกายที่แตกต่างกันออกไป ยูโดนั้นคือหลักการที่จะบริหารร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนญูญิตสูนั้นเป็นวิธีการต่อสู้และป้องกันตัวอีกชนิดหนึ่ง จริงอยู่การฝึกยูโดนั้น ก็มีการฝึกต่อสู้และป้องกันตัวอยู่ด้วยเหมือนกัน แต่เป็นการฝึกเพื่อให้เข้าถึงหลักการของยูโดโดยสมบูรณ์เท่านั้น เพราะการฝึกดังนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสมรรถภาพตามอุดมคติของยูโดที่กล่าวไว้คือ ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้แรงน้อยที่สุด

แสดงถึงประโยชน์ตามหลักการของคำว่า JU ชนิดหนึ่งโดยใช้วิธีอ่อนโยนหรือที่เรียกว่าให้ทาง gentlrness or giving way ทำให้ได้เปรียบแก่ผู้มีกำลังมากกว่า และตัวอย่างในการแข่งขันกีฬาชนิดนี้อีกเป็นอันมาก ซึ่งได้นำเอาหลักการดังกล่าวนี้ใช้อันเป็นที่ยอมรับนับถือกลวิธีอันนี้สามารถทำให้ผู้ที่มีร่างกายเล็กกว่า น้ำหนักน้อยกว่าและกำลังด้อยกว่าอาจต่อสู้กับผู้ที่มีลักษณะเหนือกว่า ด้วยเหตุนี้เองจึงนำเอาคำว่า JU  ซึ่งหมายถึง การอ่อนโยน หรือให้ทางนำหน้าชื่อวิชานี้คือ ญูญิตสูและยูโดอย่างแยกไม่ออก แต่พื้นฐานที่สำคัญยิ่งก็คือพยายามออกกำลังกายที่เรียกว่า โย gyo ดังที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นเอง ในเรื่องหลักการของยูโดนั้น ท่าน ยิโกโร คาโน ได้เคยกล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า กลวิธีที่ให้บังเกิดผลตามหลักการของยูโดนั้น แท้จริงปรากฏชัดแจ้งอยู่ในชื่อของวิชานี้ คือ JU  หมายถึงความโอนอ่อน

มารยาทและการวางตัวในห้องฝึกยูโด

มารยาทในการฝึกยูโดนั้นก็เหมือนการให้เกียรติแก่ครูผู้ฝึกและเป็นมารยาทแก่เพื่อนร่วมฝึกด้วยและในห้องฝึกนั้นเราจะมีวิธีการวางตัวอย่างไร เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าวิชายูโดคือ หลักการแห่งความโอนอ่อน และต้องฝึกยูโดนั้นเป็นที่รวบรวมบรรดาผู้ที่สนใจต่อความโอนอ่อน นอกจากนั้นห้องฝึกยูโดยังเป็นที่สำรวมร่างกายและจิตใจ และมีสิ่งอันควรสักการะบูชาประดิษฐานอยู่ด้วย ดังนั้นผู้ที่เข้าไปในห้องฝึกยูโด จึงควรสำรวมกิริยาวาจาให้สุภาพและเหมาะสมแก่สถานที่ เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ไม่กล่าวคำหยาบ ไม่สูบบุหรี่ ไม่สวมหมวกในห้องฝึก เป็นต้น ระหว่างพักการฝึกซ้อมกีฬาหรือฟังคำบรรยายจากครูอาจารย์ ควรฟังให้สงบสุภาพเรียบร้อย และตั้งใจฟังด้วยความเครพเสมอ

เพื่อให้ผู้ที่ฝึกวิชายูโด เป็นไปด้วยดีผู้ฝึกหัดจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารและการบริโภค คือ คุณภาพ ปริมาณ จำนวน ชนิดของอาหาร การดื่มน้ำ ตลอดจนการหลับ นอนให้เป็นไปตามหลักอนามัย ผู้ที่ฝึกวิชายูโด ไม่ควรบริโภคอาหารหรือดื่มน้ำมากในขณะการฝึกหรือเลิกฝึกใหม่ ๆ เวลาฝึกยูโดนั้นควรเป็นเวลาที่หมดกังวลทั้งร่างกายและจิตใจ และต้องพยายามรักษาความสะอาดอยู่เสมอเพราะความสะอาดนั้นนอกจากเป็นประโยชน์เฉพาะตัวแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมฝึกด้วย เล็บมือเล็บเท้าควรตัดให้หมด เพื่อไม่ให้ขีดข่วนเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นในเวลาฝึกเครื่องฝึกยูโดที่ชำรุดควรรีบแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอยู่เสมอ และนี้คือมารยาทในการฝึกซ้อมยูโดและการรักษาความสะอาดที่ถูกต้องในแบบฉบับของคนญี่ปุ่น

About admin

Scroll To Top